T: +31 (0)6 – 134 24 587, Korenhorsterweg 2, 7038 EX Zeddam - Lessen worden gegeven van Maandag - Vrijdag

Disclaimer

Toepasselijkheid

Op het bezoek aan en gebruik van deze website van Hondenschool Dogtraining 4 Fun (www.dogtraining4fun.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden (‘informatie’), gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u de informatie aangeboden via deze website niet te gebruiken. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. U wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. U kunt de tekst van deze gebruiksvoorwaarden opslaan en/of printen, zodat deze tekst toegankelijk is ten behoeve van latere kennisgeving.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Hondenschool Dogtraining 4 Fun niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Hondenschool Dogtraining 4 Fun is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Hondenschool Dogtraining 4 Fun is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hondenschool Dogtraining 4 Fun. Hondenschool Dogtraining 4 Fun is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Hondenschool Dogtraining 4 Fun is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze privacy policy is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Nietigheid

Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze website en de gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de een bevoegd rechter.